Nabízíme možnost osobního odběru zboží na Praze 4 

Odběr možný po předchozí telefonické domluvě - tel.: +420 732 569 917 

email: info@tuningdily.cz nebo tuningdily@gmail.com 

Reklamační řád

Reklamační řád

Obecná ustanovení

Stáhnout dokument s reklamačním protokolem (.doc)

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Reklamační řád je určen pro reklamaci výrobků prodávaných společností JUBI store s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 03000273, DIČ: CZ03000273, registrace v obchodním rejstříku v oddílu C, vložka 225735, vedeného městským soudem v Praze.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od dopravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.

Převzetí zboží

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vady, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu, a to nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží.

V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat stav tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, je kupující povinen vyhotovit o tomto záznam za přítomnosti dopravce a převzetí odmítnout. Podpisem přepravního listu kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brát zřetel.  

Vyřízení reklamace

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba činí 24 měsíců. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace je pozastavena v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (zboží, reklamační protokol, fakturu apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Součástí reklamace musí být kompletně vyplněný reklamační formulář. Pokud bude zasláno zboží zákazníkem k reklamaci a nebude dodán reklamační formulář maximálně do 14-ti dnů od přijetí zboží, bude toto zboží zasláno zpět na náklady zákazníka.

 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.) do zařízení, či poškozením způsobeným vyšší mocí.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn
a současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Reklamace počíná dnem přijetí veškerého reklamovaného zboží a všech podkladů potřebných k reklamaci zboží.

Reklamaci je možné uplatnit na adrese sídla společnosti JUBI store s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2. Reklamované zboží je možné předat osobně nebo prostřednictvím dopravce.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 14. května 2014

 

 

×
×
×
×
×
×
×